Orientace na obloze

Na těchto stránkách naleznete mnoho informací o objektech severní i jižní oblohy, mapy a fotografie, základní informace o používaných souřadnicích a montážích dalekohledů. Čerpáno bylo z Havajského atlasu oblohy Deepsky Atlas, kde naleznete podrobné mapy jednotlivých částí oblohy se spoustou zajímavých informací. Údaje o Messierových objektech byly převzaty z Messierova katalogu SEDS Messier Database. Děkuji oběma institucím za laskavé svolení využívat tyto materiály k účelům výuky na FEL ČVUT. Fotografie na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím jejich vlastníků. Použity jsou fotografie z observatoře Anglo Australian Observatory, z HST, fotografie z Messierova kataloguMichaela Purcella a další.


  

SOUŘADNICE A ČASOMÍRA

 
Na této stránce naleznete kapitoly:
    
Základní pojmy
 
Souřadnicové soustavy
 
Časomíra
 

Základní pojmy
Nebeská sféra
 • Pomyslná projekční plocha v nekonečné vzdálenosti. Koule s nekonečným poloměrem. Každý bod uvnitř je středem.
Význačné kružnice ("hlavní")
 • Horizont (obzorník): Projekce vodorovné roviny na nebeskou sféru. Závisí na poloze pozorovatele. Roviny rovnoběžné s horizontem protínají nebeskou sféru ve „vodorovných kružnicích".
 • Ekvátor (světový rovník): Projekce roviny zemského rovníku na nebeskou sféru.
 • Ekliptika (zvířetník): Projekce roviny oběžné dráhy Země kolem Slunce na nebeskou sféru. Jinak: Zdánlivá dráha Slunce na obloze.
 • Galaktický rovník: Průsečík roviny Galaxie s nebeskou sférou. Prochází mléčnou dráhou.
Význačné body
 • Zenit (nadhlavník): Horní průsečík svislé přímky se světovou sférou.
 • Nadir (podnožník): Dolní průsečík svislé přímky se světovou sférou.
 • Severní světový pól: Průsečík rotační osy Země s nebeskou sférou v severním směru osy. (V blízkosti hvězdy Polárka).
 • Jižní světový pól: Průsečík rotační osy Země s nebeskou sférou v jižním směru osy.
 • Jarní bod Průsečík ekliptiky se světovým rovníkem v souhvězdí Ryb. Slunce se nachází v jarním bodě při jarní rovnodennosti.
 • Podzimní bod: Průsečík ekliptiky se světovým rovníkem v souhvězdí Panny. Slunce se nachází v podzimním bodě při podzimní rovnodennosti.
 • Jih: Bod horizontu nejbližší k jižnímu světovému pólu.
 • Sever: Bod horizontu nejbližší k severnímu světovému pólu.
Význačné kružnice ("vedlejší")
 • Místní poledník: Kružnice procházející jihem, zenitem, severem a nadirem. Závisí na poloze pozorovatele. Kolmá na horizont. Ostatní kružnice kolmé na horizont a procházející zenitem a nadirem se nazývají „výškové kružnice".
 • Kolur rovnodennosti: Kružnice procházející jarním bodem, severním světovým pólem, podzimním bodem a jižním světovým pólem. Kolmá na světový rovník.
 

Souřadnicové soustavy
Obzorníkové souřadnice
Tato síť je nehybná vzhledem k pozorovateli. Využívá se u horizontálních montáží dalekohledů.
 • Azimut (A): Úhel měřený po horizontu směrem od jihu k západu (jih 0°, západ 90°, sever 180°, východ 270°). Udává se ve stupních.
 • Výška (h): Úhel měřený po výškové kružnici směrem od horizontu k zenitu (horizont 0°, zenit 90°, nadir - 90°).
Rovníkové souřadnice I. druhu
 • Hodinový úhel (t): Úhel mezi místním poledníkem a objektem měřený ve směru zdánlivého pohybu hvězd, tj. od jihu k západu. Udává se v hodinách (azimut vyjádřený v hodinách). Horní kulminace: hvězda v nejvyšším bodě své dráhy (nad jihem, = 0 h). Dolní kulminace: hvězda v nejnižším bodě své dráhy (nad severem, t = 12 h).
 • Deklinace (Δ): Oblouk mezi rovníkem a hvězdou měřený po deklinační kružnici hvězdy ve stupních. (světový rovník 0°, severní světový pól 90°, jižní světový pól ­ 90°).
  Tato síť se využívá se u paralaktických montáží dalekohledů.
Rovníkové souřadnice II. druhu
 • Rektascenze (α): Oblouk mezi jarním bodem a deklinační kružnicí hvězdy měřený ve stupních nebo v hodinách (jarní bod : 0° = 0 h).
 • Deklinace (Δ): Oblouk mezi rovníkem a hvězdou měřený po deklinační kružnici hvězdy ve stupních. (světový rovník 0°, severní světový pól 90°, jižní světový pól ­ 90°).
  Tato síť se otáčí zdánlivě spolu s oblohou.
 

Časomíra
Časomíra - časy odvozené z rotace Země
Střední sluneční čas plyne pomaleji než hvězdný čas. Slunce se při zdánlivém pohybu opožďuje o cca 1° za den díky oběhu Země kolem Slunce. Střední sluneční čas (tedy i světový čas UT) plyne nepravidelně z těchto důvodů:
 • Hvězdný čas (θ): Hodinový úhel jarního bodu. Jde o rektascenzi hvězd, které právě kulminují. θ = α + t.
 • Pravý sluneční čas (T): Hodinový úhel Slunce ±12 hodin (poledne T= 12 hodin). Plyne nepravidelně ze dvou důvodů:
  1. Slunce se pohybuje po ekliptice a ne po Světovém rovníku, po kterém měříme hodinový úhel.
  2. Země obíhá kolem Slunce po elipse nestejnou rychlostí. Slunce se proto na obloze pohybuje „nerovnoměrně".
 • Střední sluneční čas (Ts ): Hodinový úhel myšleného tělesa, které se pohybuje rovnoměrně po Světovém rovníku, tak aby se jeho hodinový úhel co nejméně lišil od hodinového úhlu pravého Slunce ±12 hodin. Rozdíl mezi TTudává časová rovnice E = Tp ­ Ts. Pravý a střední sluneční čas jsou si rovny 16.4, 14.6, 1.9, a 25.12. Největší odchylky jsou 3.11 (+16 minut) a 12.2 (-12 minut).
 • Místní střední sluneční čas: (T): Střední sluneční časy poledníků (pásem po 15°).
 • Světový čas (UT): Místní čas nultého poledníku - prochází Greenwichem. Středoevropský čas (SEČ): Místní čas 15° východně od Greenwiche. SEČ = UT + 1 h.
  1. Pohyb severního pólu Země (oběh za 430 dní).
  2. Sezónní nerovnoměrnost rotačního pohybu Země. Moment hybnosti Země závisí na cirkulaci atmosféry a hydrosféry (0,06 s).
  3. Systematické zpomalování rotace Země. Slapové tření, zmenšování zploštění Země (reakce na poslední odlednění) (0,0017 s/století).
  4. Náhlé skoky rotace Země. Snad přesuny hmot v Zemi.
Časomíra - nerotační časy
 • Efemeridový čas (ET): založen na oběhu Země kolem Slunce. Zaveden v roce 1958 za pomoci tropického roku. Počátek času ET byl zvolen v roce 1900 vzhledem k UT. V tomto roce odpovídá sekunda ET sekundě UT nejvíce.
  • Tropický rok: doba mezi dvěma průchody Slunce jarním bodem, základ ET.
  • Siderický rok: doba mezi dvěma průchody Slunce stejným bodem ekliptiky. Jarní bod se pohybuje Slunci vstříc, tropický rok je kratší než siderický asi o 21 minut.
  Efemeridový čas se v praxi neurčuje pomocí Slunce. Nepřesné - Slunce se pohybuje po ekliptice a sluneční kotouč má velký rozměr. Určuje se ze zákrytů hvězd Měsícem, z časů zatmění, atd.
 • Atomový čas (TAI): založen na měření frekvence přechodů energetických stavů atomů. Zaveden roce 1967 tak, aby se sekunda TAI rovnala s co největší přesností sekundě ET. Počátek TAI byl zvolen o světové půlnoci 1.1.1958 vzhledem k UT. Rozdíl mezi TAI a ET je přibližně konstantní: ET-TAI = 32,184 s.
 • Terestrický čas (TT): Konzistentní s OTR. Zaveden v roce 1992 tak, aby plynule navázal na čas  ET (TAI + 32,184 s). Současně byly zavedeny další dva časy konzistentní s OTR, ty však nenavazují spojitě na historický vývoj definic času, tak jako řada UT - ET - TAI - TT. Jde o barycentrický souřadnicový čas (TCB) a geocentrický souřadnicový čas (TCG).

 DALEKOHLEDY

Na této stránce naleznete kapitoly:
    
Refraktory (čočkové dalekohledy)
    
Reflektory (zrcadlové dalekohledy)
    
Astronomie neviditelna
    
Montáže dalekohledů
 

Refraktory (čočkové dalekohledy)
První Galileovy dalekohledyPoprvé obrátil dalekohled k noční obloze údajně Galileo Galilei v 17. století. Objevil tak úžasný svět, dosud skrytý lidským očím. Od těch dob jsou dalekohledy jednou z nezbytných pomůcek astronomů jak profesionálních, tak i amatérských. Dalekohledy nejenom, že "přibližují" vzdálené objekty Vesmíru, ale, a to je především jejich výhoda, sbírají mnohem více fotonů - světla než sítnice lidského oka a umožňují nám tak spatřit objekty pro nás jinak neviditelné. 
První dalekohledy byly jednoduché soustavy čoček. První z nich - objektiv - byla čočka spojná, která soustřeďovala světlo do okuláru, zpravidla čočky spojné. Jak rostla potřeba zachytit co nejvíce světla, tedy zvětšit průměr objektivu, začaly se objevovat i nevýhody těchto dalekohledů. Byly to především vady čoček. Světelné paprsky procházející optickou soustavou nezobrazují předměty přesně, protože průchodem optickou soustavou mění svoji strukturu. Projevovaly se vady astigmatické, kulové a koma. U jasnějších objektů se projevovaly také vady barevné. Většina vad optických soustav se dala odstranit s pomocí korekčních čoček, ale výroba takových "dokonalých" soustav byla neobyčejně složitá a jejich cena neúměrně vzrůstala. Základní dalekohled zkonstruovaný ze dvou spojných čoček se dnes nazývá Keplerův dalekohled.
Reflektory (zrcadlové dalekohledy)
Newtonův zrcadlový dalekohled (1671)Z výše uvedených důvodů bylo výhodnější pro dalekohledy s velkým průměrem objektivu zvolit takovou optickou soustavu, u které k soustředění světla do ohniska světlo nemusí projít čočkou, ale odráží se na zakřiveném zrcadle. Takových typů zrcadlových dalekohledů (reflektorů) je celá řada. Jedním z nejjednodušších je typ Newtonův. Světlo se zde odráží od parabolického zrcadla a ještě před průchodem ohniska je odkloněno stranou do okuláru. Podobně je řešen i typ Huygensův, který je technologicky náročnější. Primární zrcadlo je sice také parabolické, ale osa paraboloidu není ve středu zrcadla, ale blízko jeho okraje. Primární ohnisko se potom nenachází v tělese dalekohledu, ale vně a odpadají problémy s odklonem paprsků do okuláru. Zrcadla dalekohledů se odlévají ze speciálních skel, která se potom brousí do správného tvaru a nakonec pokoví vhodnou odraznou vrstvou. 
Skotský matematik James Gregory navrhl v roce 1663 první zrcadlový dalekohled s vrtaným primárním zrcadlem a konkávním sekundárním zrcadlem za primárním ohniskem. Světelný svazek se odráží od sekundárního zrcadla a vrací se pak v ose dalekohledu otvorem v primárním zrcadle do okuláru. Výhoda tohoto typu spočívá v tom, že má podstatně delší ohniskovou vzdálenost a umožňuje tak větší rozlišení - zvětšení. Bohužel technologie výroby nebyla v té době natolik kvalitní, aby z návrhu vzešel okamžitě funkční dalekohled. Později se však Gregoryho systém ujal a stal se základem mnoha dalekohledů. Na rozdíl od jiných dalekohledů není obraz převrácený. 
Téměř neznámý francouzský sochař a vědec Sieur Cassegrain navrhl v roce 1672 obdobný systém s konvexním sekundárním zrcadlem před primárním ohniskem. Obraz v tomto dalekohledu je převrácený. Cassegrainův systém se stal standardem většiny zrcadlových dalekohledů.
Pro zvětšení ohniskových vzdáleností a pro odstranění některých vad se při vstupu do dalekohledu kladou světelným paprskům do cesty korekční desky. Poprvé korekční desku použil estonský astronom a optik Bernard Schmidt v roce 1930 u tzv. Schmidtovy komory určené výhradně k fotografování na fotografické desky. Fotografická deska umístěná do jednoho z ohnisek může zaznamenat i světlo objektů, od kterých k nám fotony doletí jen zřídka a pro lidské oko jsou nezaznamenatelné. U větších dalekohledů se s výhodou fotografická deska klade do primárního ohniska a zde, protože deska je rovinná, jsou korekční desky nezbytné. 
Sovětský astronom z Moskvy Dmitrij Maksutov nahradil Schmidtovu korekční desku v roce 1941 zakřivenou čočkou, tzv. meniskem. Výrobně je tento systém jednodušší než Schmidtova korekční deska s komplikovanou geometrií.
Schmidtova i Maksutovova komora se často kombinuje s klasickým Cassegrainovým systémem s provrtaným primárním zrcadlem. Vzniklé dalekohledy se nazývají Schmidt-Cassegrainův a Maksutov-Cassegrainův.
I u tři sta let starého a osvědčeného systému je někdy možné vymyslet něco nového. Dokázal to v roce 1957 optik John Gregory, který malou osovou část Maksutovovy korekční čočky (menisku) pokovil a využil jako sekundárního zrcadla. Shoda příjmení s vynálezcem prvního dalekohledu s provrtaným primárním zrcadlem je náhodná.
Astronomie neviditelna
Astronomická pozorování se ale nekonají pouze v úzkém oboru viditelného světla. Mnohem více informací astronomové dostávají i v oborech elektromagnetického záření od tvrdého γzáření až po dlouhé vlny rádiové. Přístroje pro pozorování kratších vlnových délek, než má světlo viditelné jsou úzce specializované podle té které vlnové délky. Naopak pro pozorování rádiových vlnových délek se používají radioteleskopy, které jsou založeny na podobných principech jako zrcadlové dalekohledy. Největší radioteleskop je postaven ve vyhaslém kráteru sopky v Arecibu v Portoriku a má průměr 300 metrů.
Arecibo - radioteleskop
Montáže dalekohledů
Všechny dalekohledy, byť sebedokonalejší, by nám byly k ničemu, pokud by nebyly pevně upevněny. Každé zachvění by u dalekohledu, který dokáže rozlišit několik úhlových vteřin, vedlo k naprostému znehodnocení pozorování. Proto se stejná pozornost jako výrobě optické soustavy, věnuje také montážím dalekohledů - jejich upevnění k pevnému základu. Jenže naše planeta Země se otáčí, a tak zase tak pevné být nemůže, ale musí umět sledovat zdánlivý pohyb oblohy. Používají se dva základní typy -  montáž azimutální a paralaktická.
Montáž azimutální, někdy tzv. alt-azimutální. Její jedna osa je svislá a druhá je na ni kolmá. Pohybem v jedné ose měníme výšku nad obzorem (altitude) a v druhé ose azimut (azimuth). Odtud název alt-azimutální.  Nevýhodou této montáže je obtížnost sledování objektu po obloze, protože je nutné sledovat polohu objektu pohybem obou os. Tato obtíž se ale v době, kdy i pračku řídí počítač již jeví jako dávno přežitý anachronizmus.
 • Stativ s vidlicí: nejjednodušší alt-azimutální montáží je obyčejný stativ, zpravidla trojnožka, na které je umístěn dalekohled, který má pomocí otočné vidlice umožněn pohyb ve v obou osách. Jde o nenáročnou montáž zejména vhodnou pro amatérskou astronomii.
 • Dobsonova montáž: Jednoduchá montáž, kterou vynalezl John Dobson (*1915, Čína). Od roku 1927 John Dobson žije v San Francisku. Tubus je připevněn k na zemi umístěné krabicové kolébce (často dřevěné). Vhodné zejména pro montáž Newtonova refraktoru v amatérské astronomii.
Stativ s vidlicí (Meade)Dobson (Celestron)Dobson (Meade)Dobson (amatérská konstrukce)
Montáž paralaktická neboli polární či rovníková. Pevná osa nasměrována rovnoběžně se Zemskou osou (míří přibližně k Polárce) a okolo ní se otáčí přístroj dalekohledu v hodinovém úhlu (podél světového rovníku). Pohyb hvězd stačí sledovat v jediné ose, otáčení je zajištěno tzv. hodinovým strojem. Kolem polární osy se dalekohled musí otočit za 24 hodin, aby kompenzoval rotaci Země.
 • Německá montáž: Klasická paralaktická montáž se poprvé začala používat v Německu. Hmotnost tubusu je kompenzována protizávažím, které je pro tuto montáž typické. Montáž je vhodná pro malé (zde je dražší než alt-azimutální montáž) i velké dalekohledy. Obtíže se projeví až tehdy, kdy váha dalekohledu dosáhne několika tun. To není nic neobvyklého pro dalekohledy s průměrem skleněného zrcadla několika metrů. Kloub směřující se Zemskou osou by pak váhu přístroje neudržel. Zde se volí montáž azimutální. 
 • Vidlicová paralaktická montáž: Tubus dalekohledu je držen v těžišti jednou či dvěma vidlicemi. Odpadá protizávaží německé montáže. Často se používá pro dalekohledy typu Schmidt-Cassegrain.
Dvouvidlicová paralaktická montážDvouvidlicová paralaktická montážJednovidlicová paralaktická montáž

Německá montážNěmecká montáž

 
Přes všechny nástrahy a jejich řešení je nám ale stále největším nepřítelem naše životodárná atmosféra. Paprsek dopadající na zrcadlo je již dávno zohýbán průchodem atmosférou, která s výškou i časem mění svojí hustotu. Částečně tyto problémy můžeme odstranit tím, že observatoře postavíme co nejvýše, abychom snížili délku průchodu atmosféry paprskem. Například observatoř ESO v Chile se nalézá ve výšce nad 4000 m n.m. Problém atmosféry poněkud řeší systém adaptivní optiky, kterým jsou dnes osazovány všechny větší dalekohledy světa. Jde o opticko mechanický systém, který sleduje poruchy atmosféry pomocí světla přicházejícího z referenčních hvězd a kompenzuje je velmi rychlými deformacemi malého zrcátka umístěného před detektory světla. Další variantou je vypouštění dalekohledů na oběžnou dráhu Země, kde můžeme nikým a ničím nerušeně sledovat klidný, tichý, krásný a studený Vesmír kam až skleněné oko dohlédne.

 

ATLAS OBLOHY

Hvězdná obloha je rozdělena na 88 oblastí, které nazýváme souhvězdí. V tomto přehledu naleznete úplný seznam všech souhvězdí, jejich zkratek a latinských názvů. Mapy souhvězdí jsou převzaty z vynikajícího souboru map "DeepSky Atlas" Havajské observatoře. Děkuji za laskavé svolení využít tyto mapy pro účely výuky na FEL ČVUT. V souboru map "Deepsky Atlas" naleznete i podrobnější mapy než v tomto přehledu.  
 SEZNAM SOUHVĚZDÍ  (MAPY a INFO)

And
info
Andromeda 
Andromeda 
 
Lac
info
Ještěrka 
Lacerta
Ant
info
Vývěva 
Antlia 
 
Leo
info
Lev 
Leo
Aps
info
Rajka 
Apus 
 
Lep
info
Zajíc 
Lepus
Aql
info
Orel 
Aquila 
 
Lib
info
Váhy 
Libra
Aqr
info
Vodnář 
Aquarius 
 
Lmi
info
Malý lev 
Leo Minor
Ara
info
Oltář 
Ara 
 
Lup
info
Vlk 
Lupus
Ari
info
Beran 
Aries 
 
Lyn
info
Rys 
Lynx
Aur
info
Vozka 
Auriga 
 
Lyr
info
Lyra 
Lyra
Boo
info
Pastýř 
Bootes 
 
Men
info
Tabulová hora 
Mensa
Cae
info
Rydlo 
Caelum 
 
Mic
info
Mikroskop 
Microscopium
Cam
info
Žirafa 
Camelopardalis 
 
Mon
info
Jednorožec 
Monoceros
Cap
info
Kozoroh 
Capricornus 
 
Mus
info
Moucha 
Musca
Car
info
Lodní kýl 
Carina 
 
Nor
info
Pravítko 
Norma
Cas
info
Kasiopeja 
Cassiopeia 
 
Oct
info
Oktant 
Octans
Cen
info
Kentaur 
Centaurus 
 
Oph
info
Hadonoš 
Ophiuchus
Cep
info
Cefeus 
Cepheus 
 
Ori
info
Orión 
Orion
Cet
info
Velryba 
Cetus 
 
Pav
info
Páv 
Pavo
Cir
info
Kružítko 
Circinus 
 
Peg
info
Pegas 
Pegasus
Cma
info
Velký pes 
Canis Major 
 
Per
info
Perseus 
Perseus
Cmi
info
Malý pes 
Canis Minor 
 
Phe
info
Fénix 
Phoenix
Cnc
info
Rak 
Cancer 
 
Pic
info
Malíř
Pictor
Col
info
Holubice 
Columba 
 
Psa
info
Jižní ryba 
Piscis Australis
Com
info
Vlasy Bereniky 
Coma Berenices 
 
Psc
info
Ryby 
Pisces
Cra
info
Jižní koruna 
Corona Austrina 
 
Pup
info
Lodní záď 
Puppis
Crb
info
Severní koruna 
Corona Borealis
 
Pyx
info
Kompas 
Pyxis
Crt
info
Pohár 
Crater 
 
Ret
info
Síť 
Reticulum
Cru
info
Jižní kříž 
Crux 
 
Scl
info
Sochař 
Sculptor
Crv
info
Havran 
Corvus
 
Sco
info
Štír 
Scorpius
Cvn
info
Honící psi 
Canes Venatici
 
Sct
info
Štít Sobieského 
Scutum
Cyg
info
Labuť
Cygnus
 
Ser
info
Had 
Serpens
Del
info
Delfín 
Delphinus
 
Sex
info
Sextant 
Sextans
Dor
info
Mečoun 
Dorado
 
Sge
info
Šíp 
Sagitta
Dra
info
Drak 
Draco
 
Sgr
info
Střelec 
Sagittarius
Equ
info
Koníček 
Equuleus
 
Tau
info
Býk 
Taurus
Eri
info
Eridanus 
Eridanus
 
Tel
info
Dalekohled 
Telescopium
For
info
Pec 
Fornax
 
Tra
info
Jižní trojúhelník 
Triangulum Australis
Gem
info
Blíženci 
Gemini
 
Tri
info
Trojúhelník 
Triangulum
Gru
info
Jeřáb 
Grus 
 
Tuc
info
Tukan 
Tucana
Her
info
Herkules 
Hercules
 
Uma
info
Velká medvědice 
Ursa Major 
Hor
info
Hodiny 
Horologium
 
Umi
info
Malá medvědice 
Ursa Minor 
Hya
info
Hydra 
Hydra
 
Vel
info
Plachty 
Vela
Hyi
info
Malý vodní had 
Hydrus
 
Vir
info
Panna 
Virgo
Cha
info
Chameleón 
Chameleon
 
Vol
info
Létající ryba 
Volans
Ind
info
Indián 
Indus, Indi 
 
Vul
info
Lištička 
Vulpecula 
  

 MESSIERŮV KATALOG

 
Údaje o Messierových objektech byly převzaty z Messierova katalogu SEDS Messier Database. Děkuji za laskavé svolení využívat tyto materiály k účelům výuky na FEL ČVUT. Fotografie na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím jejich vlastníků. Použity jsou fotografie z observatoře Anglo Australian Observatory, z HST, fotografie z Messierova katalogu Michaela Purcella a další.
 

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZKRATKY KATALOGŮ
M
Messierův katalog (Charles Messier)
NGC
New General Catalogue (John Dreyer)
3C
třetí Cambridžský katalog radiových zdrojů (A. S. Bennett)
HD
katalog Henryho Drapera
B
Barnardův katalog temných mlhovin (Edward E. Barnard)
ESO
katalog objektů jižní oblohy (European Southern Observatory)
Lac
katalog mlhovin a hvězdokup (Nicolas Louis Lacaille)

  
Charles Messier